– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Strekningen legges heller ikke inn i en eventuelt framtidig bymiljøavtale. Dermed blir det mulig å få en fortgang i planleggingen av strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.
 
Flyplassveien ligger i siste seksårsperiode av inneværende Nasjonal transportplan (NTP); det vil derfor være naturlig å vurdere dennes plassering i rulleringen av NTP i 2017.
 
 - Det har vært et lokalt ønske om at flyplassveien ikke blir gjort avhengig av en bymiljøavtale. Prosjektet henger ikke naturlig sammen med bypakken. Derfor har det i denne omgang vært viktig å koble den fra diskusjonen rundt bypakken, sier Solvik-Olsen.
 
Henger ikke naturlig sammen med bypakke

Ny flyplassvei vil sikre raskere og mer trafikksikker adkomst til flyplassen. Men den vil ha liten effekt på null-vekstmålet for personbiltrafikk innenfor byområdet og overgang til gange, sykkel og kollektiv, noe som er et mål for bymiljøavtalen.